שסתום אופל

________________ ________________ _____________¿_______¿-46 ________________ ________________ _____________¿_______¿-47