שקעים לריליים ולנורות

____¿_________ __________-41 ____¿_________ __________-42