שסתום התפשטות איסוזו

________________ ________________ _____________¿_______¿-52