שסתום פורד

________________ ________________ _____________¿_______¿-50