מייבש משאית

________________ ________________ _____________¿_______¿-43 ________________ ________________ _____________¿_______¿-44 ________________ ________________ _____________¿_______¿-45