שסתום התפשטות מאן

________________ ________________ _____________¿_______¿-57