שסתום קיה

________________ ________________ _____________¿_______¿-50